Zobacz też: Polityka prywatności

§1

Postanowienia ogólne

1. Against Gravity Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bukowińskiej 26C / 12, 02-703 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199919 jest organizatorem (dalej jako „Organizator”)  19. edycji Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity online, który odbędzie się w dniach 24 maja – 5 czerwca 2022 r. (dalej zwany: „Festiwalem”).

2. Festiwal będzie się dobywać w serwisie Mdag.pl (dalej jako „Serwis”) prowadzonym przez Organizatora.

3. Podczas trwania Festiwalu będą prezentowane odpłatnie bądź nieodpłatnie filmy wchodzące w skład kinowej 19. edycji Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity, jaki odbywał się w dniach 13 - 22 maja 2022 r., którego Agians Gravity Sp. z o.o. był współorganizatorem. Z zastrzeżeniem, że nie wszystkie filmy dostępne w ramach kinowej wersji festiwalu będą dostępne w ramach niniejszego Festiwalu online.

4. W ramach Festiwalu Organizator sprzedaje e-bilety (dalej zwane „E-biletami”) lub/i e-karnety (dalej zwane „E-karnetami”) umożliwiające dostęp do usługi odpłatnego oglądania filmów z programu Festiwalu w serwisie Mdag.pl (dalej zwaną „Usługą”). Usługa świadczona jest na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.

5. Niniejszy Regulamin (dalej zwany „Regulamin”) określa zasady i warunki płatnego i bezpłatnego korzystania z Festiwalu, a w tym bezpłatnego pobierania i odpłatnej sprzedaży online E-biletów oraz E-karnetów na filmy zamieszczone w Serwisie.

6. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

7. „Użytkownikiem” jest osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi w Serwisie odpłatnie bądź bez uiszczania opłaty. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

8. Przed przystąpieniem do udziału w Festiwalu każdy powinien dokładnie przeczytać przedmiotowy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Serwisu, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

9. Zakup i/lub bezpłatne pobranie E-biletu i E-karnetu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

10. Zakup E-biletu lub E-karnetu jest możliwy tylko dla zalogowanych Użytkowników. Użytkownik może zalogować się w podstronie Mój festiwal

11. Informacje o cenie, dacie i okresie, w którym Użytkownik będzie miał dostęp do filmu zamieszczone są w Serwisie na podstronie „Kup dostęp” oraz na stronie filmu (zwanej dalej: „Kartą filmu”). 

12. E-bilet umożliwia obejrzenie jednego odpłatnego filmu przez 24 godziny od zakupu od dnia 24 maja do 5 czerwca 2022 r. do godz. 23.59.. Użytkownik, który wykupił E-bilet, będzie mieć 6 godzin na obejrzenie filmu, do którego wykupił dostęp, od momentu potwierdzenia komendy „odtwórz” na pop-upie na karcie filmu lub klikając „Rozpocznij oglądanie” przypisane do wybranego filmu w sekcji Mój festiwal i „Odtwórz” na Karcie filmu.

13. E-karnet umożliwia odpłatne obejrzenie kilku bądź kilkunastu filmów w zależności od opcji wykupienia e-karnetu od 24 maja do 5 czerwca 2022 r. do godz. 23.59. Użytkownik, który wykupił E-Karnet będzie mógł odtworzyć film po naciśnięciu „Oglądaj w ramach e-karnetu” i „odtwórz”. Użytkownik będzie mieć 6 godzin na obejrzenie wybranego filmu.

14. Zakup E-biletów i E-karnetów i korzystanie z nich będzie możliwe w dniach 24 maja – 5 czerwca 2022 r. w Serwisie w czasie trwania Festiwalu online. Jednak czas dostępu do poszczególnych filmów może być krótszy, co jest zaznaczone na kartach poszczególnych filmów.

15. Ilość E-biletów i funkcja oglądania poszczególnych filmów w ramach E-karnetów może być ograniczona, co jest zaznaczone na kartach poszczególnych filmów. Po wykorzystaniu określonej puli E-biletów dostęp do poszczególnych filmów nie będzie aktywny.

16. Korzystanie z Serwisu umożliwia także skorzystanie z innych usług świadczonych przez Against Gravity lub podmioty trzecie. Szczegóły dotyczące świadczenia w/w usług, w tym prawa i obowiązki Użytkownika, zawierają odrębne dokumenty, udostępnione przez podmioty świadczące usługi.

§ 2

E-Bilety

1. Wykupienie E-biletu na Festiwal za pośrednictwem Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków:

       a) Wyboru w serwisie Mdag.pl konkretnego filmu.

       b) Założenie konta i zalogowanie się do konta Mój Festiwal

       c) Dokonania przez Użytkownika zapłaty za E-bilet online przy użyciu płatności elektronicznej. Koszt E-biletu to 11 zł.

       d) Otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

       e) Wykupiony e-bilet uprawnia Użytkownika do obejrzenia wybranego filmu online w ramach Festiwalu przez 24 godziny od momentu zakupu. Użytkownik, który wykupił E-bilet, będzie mieć 6 godzin na obejrzenie filmu, do którego wykupił dostęp, od momentu potwierdzenia komendy „odtwórz” na pop-upie na karcie filmu lub klikając „Rozpocznij oglądanie” przypisane do wybranego filmu na podstronie Mój festiwal i „Odtwórz” na Karcie filmu. Adred podstrony Mój festiwal

§ 3

E-Karnety

1. Wykupienie E-karnetu na Festiwal za pośrednictwem Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków:

       a) Wyboru w serwisie Mdag.pl konkretnego E-karnetu umożliwiającego obejrzenie (i) 5 filmów za 47 zł, (ii) 10 filmów za 87 zł, (iii) umożliwiającego obejrzenie 14 filmów za 108 zł.

       b) Założenie konta i zalogowanie się do konta Mój festiwal

       c) Dokonania przez Użytkownika zapłaty za E-karnet online przy użyciu płatności elektronicznej.

       d) Otrzymania przez użytkownika/użytkowniczkę potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez użytkownika/użytkowniczkę adres e-mail.

2. Użytkownik, który wykupił/wykupiła E-karnet może oglądać filmy w ramach E-karnetu, wychodząc na karty filmów i/lub wybierając komendę „Oglądaj w ramach e-karnetu” przypisaną do filmów oznaczonych przez użytkownika/użytkowniczkę jako „Chcę obejrzeć” w sekcji Mój festiwal

3. Użytkownik może posiadać tylko jeden aktywny E-karnet na ten zbiór filmów. Po wykorzystaniu E-karnetu możliwe jest zakupienie kolejnego e-karnetu.

4. Użytkownik nie może dokonywać zakupu pojedynczych E-biletów umożliwiających dostęp do wybranych filmów, w czasie kiedy ma przypisany do konta aktywny E-karnet. Zakup pojedynczych E-biletów jest możliwy po wykorzystaniu puli filmów przypisanych do E-karnetu.

5. E-karnet umożliwia obejrzenie filmów od 24 maja do 5 czerwca 2022 r. do godz. 23.59.

6. Użytkownik będzie mieć 6 godzin na obejrzenie filmu po wyborze komendy „Oglądaj w ramach e-karnetu” na karcie wybranego filmu i/lub komendy „Oglądaj w ramach e-karnetu” przypisanej do filmów oznaczonych przez użytkownika/użytkowniczkę jako „Chcę obejrzeć” w sekcji Mój festiwal i „Odtwórz” na karcie filmu.


§ 4

Postanowienia wspólne do E-Karnetów i E-Biletów

1. Aby zakupić E-karnet lub E-Bilet Użytkownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora dla potrzeb niezbędnych do uzyskania E-karnetu bądź E-Biletu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (RODO). Udzielenie zgody jest dobrowolne lecz niezbędne do uzyskania E-karnetu bądź E-Biletu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych w formularzu zamówienia online bądź niezapoznania się z niniejszym Regulaminem.

3. Złożenie zamówienia online wiąże się z równoczesnym obowiązkiem dokonania zapłaty przez Użytkownika.

4. Brak potwierdzenia przez bank Użytkownika zapłaty za zamówienie online w ciągu 5 minut od jego wysłania powoduje automatyczne anulowanie zamówienia online. Środki pobrane z konta bankowego Użytkownika pozostają u operatora systemu płatniczego.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego.

6. Organizator może wystawić fakturę VAT na życzenie Użytkownika.

7. Użytkownik zgłasza chęć otrzymania faktury VAT za e-bilet drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość email na adres: kontakt@againstgravity.pl w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę. Faktura VAT wysłana jest w formie elektronicznej. Celem otrzymania faktury VAT konieczne jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu, a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo oznaczenie firmy i NIP.

8. Użytkownik zgłasza chęć otrzymania faktury VAT za e-karnet drogą elektroniczną, za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://mdag.pl/pl/ogladaj-online/19/moj-festiwal  po wyborze karnetu na 5, 10, 14 filmów. Faktura VAT wysłana jest w formie elektronicznej. Celem otrzymania faktury VAT konieczne jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu, a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo oznaczenie firmy i NIP.


§ 5

Dostęp do filmów online w ramach Festiwalu

1. Dostęp do filmów w ramach Festiwalu odbywa się za pomocą Serwisu Mdag.pl.

2. Dostęp do filmów w ramach Festiwalu możliwy jest w okresie trwania Festiwalu online tj. od 24.05-05.06.2022 r do godz. 23.59.

3. Dostęp do filmów w Serwisie w ramach Festiwalu jest możliwy jedynie na terytorium Polski. Użytkownik musi posiadać polski adres IP. Użytkownik jest zobowiązany nie korzystać i nie podejmować prób korzystania z Serwisu poza terytorium Polski.

4. Korzystanie przez Użytkownika z treści udostępnionych w Serwisie w ramach Festiwalu może odbywać się tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Korzystanie z Festiwalu wymaga posiadania urządzenia spełniającego następujące parametry techniczne i posiadającego dostęp do Internetu o parametrach minimalnych określonych poniżej:

       a) współpracujące przeglądarki internetowe: Chrome, Safari od wersji 13, Firefox, Microsoft Edge;

       b) filmy odtwarzane są w jakości HD przystosowanej do prędkości łącza w trakcie streamingu, najwyższa jakość: 1080p, najniższa jakość: 540p.

       c) wymagane minimalne łącze to 2 Mbps, ale Dostawca zaleca korzystanie z łącza powyżej 10 Mbps.

       d) Użytkownik może wyświetlić filmy za pomocą urządzeń Chromecast.

5. Jakość usługi udostępnienia filmów może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, za pośrednictwem którego korzystający/korzystająca ma dostęp do filmów Festiwalu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu lub zakłócony dostęp do filmów spowodowany okolicznościami, na które Festiwal nie posiada wpływu, lub problemami technicznymi bądź ograniczeniami technicznymi związanymi z połączeniem internetowym wykorzystywanym przez użytkownika/użytkowniczkę, lub urządzeniem wykorzystywanym przez użytkownika/użytkowniczkę.

7. Użytkownik może wstrzymywać oraz przewijać odtwarzane filmy ramach Festiwalu.

8. Użytkownik podczas odtwarzania filmów ma możliwość wyboru pomiędzy napisami polskimi lub angielskimi, z zastrzeżeniem, że niektóre filmy mogą posiadać napisy umieszczone na stałe. Część filmów jest umieszczona w serwisie w wersji z audiodeskrypcją. Ta informacja podana jest na karcie filmu.

9. Treści udostępniane w ramach Festiwalu są chronione prawami autorskimi, dysponowanymi przez Organizatora bądź inny podmiot, od którego Organizator uzyskał wymaganą prawem licencję. Nie jest dopuszczalne pobieranie, przesyłanie, kopiowanie, reprodukowanie, transmitowanie, publikowanie, modyfikowanie, wypożyczanie, dzierżawa, sprzedaż, dystrybucja ani tworzenie dzieł pochodnych którejkolwiek z treści udostępnianych w ramach Festiwalu, ani żadne inne korzystanie wykraczające poza Regulamin oraz przypadki dozwolonego użytku określone prawem.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie połączenia internetowego wykorzystywanego przez Użytkownika ani urządzeń wykorzystywanych przez Użytkownika.


§ 6

Odstąpienie od umowy

1. Umowa o świadczenie Usługi w ramach Festiwalu może zostać zawarta za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym w formie elektronicznej.

2. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

3. Ze względu na naturę Usług świadczonych „na żądanie” Klienta, w przypadku Umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Organizator świadczy Usługę po otrzymaniu od Klienta wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia. Oświadczenie obejmujące powyższą zgodę składane jest przy Zamówieniu i potwierdzane przez Użytkownika.

4. Informacja o utracie prawa do odstąpienia od Umowy - Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych zawartych na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z momentem dostępu do Produktów odpłatnych (tj. uzyskania możliwości ich streamowania/odtwarzania).

5. Rozpoczynając korzystania z usług i zakupując E-bilet bądź E-Karnet online – Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług i tym samym oświadcza, że prawo do odstąpienia od umowy mu nie przysługuje. Ponadto niezależnie od powyższego Użytkownik dokonując zakupu E-biletu/ E-karnetu wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług i tym samym traci prawo do odstąpienia od umowy.

6. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi – tym samym w przypadku nabycia E-karnetów i/lub E-biletów od usługobiorcy – zgodnie z w/w przepisem prawo odstąpienia nie przysługuje z uwagi na fakt, iż dotyczy ona świadczenia usług w zakresie rozrywek, a świadczenie usług rozpoczyna się z chwilą nabycia E-Karnetu lub E-Biletu lub aktywacji konta lub E-biletu/ E-karnetu.

7. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że przed upływem tego terminu Organizator rozpoczął spełnianie świadczenia dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, za wyraźną zgodą konsumenta i po poinformowaniu go przez Organizatora o utracie prawa odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli Użytkownik nabył E-Karnetu lub E-Biletu lub aktywacji konta lub E-biletu/ E-karnetu odpłatnych (tj. uzyskał możliwości ich streamowania/odtwarzania).

8. Użytkownik w celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 7 powyżej, powinien:

       a) W przypadku Usługi świadczonej nieodpłatnie – Użytkownik powinien zamknąć Stronę;

       b) W przypadku Usługi świadczonej odpłatnie Użytkownik przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres Against Gravity, ul. Bukowińska 26C / 12, 02-703 Warszawa, z dopiskiem „Festiwal online” lub drogą mailową na adres: kontakt@againstgravity.pl o przykładowej treści:

„Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych w ramach Festiwalu. Data zawarcia umowy: Imię i nazwisko konsumenta: Adres konsumenta: Data: Adres e-mail podany podczas autoryzacji lub rejestracji w Serwisie, a w przypadku korespondencji pocztowej Podpis”

9. Użytkownik w celu odstąpienia od Umowy winien wysłać informację o odstąpieniu przed upływem w/w 14 dniowego terminu. Po jej otrzymaniu Against Gravity niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji lub autoryzacji Użytkownika.

10. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy.

§ 7

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące dostępu do Usług, funkcjonowania Serwisu oraz działania Festiwalu wymagają zgłoszenia reklamacji na adres e-mail: kontakt@againstgravity.pl.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane teleadresowe Użytkownika oraz opis przyczyny reklamacji.

3. Organizator rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Użytkownika o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Organizator festiwalu powiadomi Użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika  w zgłoszeniu reklamacyjnym.

4. Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych wymagają zgłoszenia do operatora płatności.


§ 8

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od użytkownika/użytkowniczki jest Against Gravity z siedzibą przy ul. Bukowińskiej 26C / 12, 02-703 Warszawa, KRS 0000199919, NIP: 526-27-57-178.

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy.

3. Dane osobowe przetwarzane są przez okres realizacji umowy i do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z jej realizacją.

4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, ich przenoszenia oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

5. Organizator przekazuje operatorom systemów płatniczych dane osobowe Użytkownika i zezwala na ich wykorzystanie w celu obsługi realizacji płatności dokonywanych z udziałem Użytkownika w ramach systemu sprzedaży usług, a także w celu wypełnienia przez operatorów systemów płatniczych obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych z obsługą ww. płatności.

6. Organizator stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach i stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika oraz statusu jego zalogowania i agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników. Tworzenie statystyk pomaga zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej Dostawcy, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika  oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej E-karnetów i E-biletów w każdej chwili bez podania przyczyn.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

4. Niniejszy regulamin został sporządzony w wersji językowej polskiej i angielskiej. Rozstrzygającą wersją regulaminu jest jego wersja polska.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.